SurveyCan ตัวช่วยสำคัญสำหรับการสำรวจการพัฒนาองค์การภาครัฐ Organization Development Survey

การสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)

การทำการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการภาครัฐนั้น มีความสำคัญมากขึ้นในการบริหารจัดการคุณภาพบริการของภาครัฐ  ภาครัฐโดยสำนักงาน ก.พ.ร.ได้กำหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการยกระดับคุณภาพการให้บริการและได้มีการติดตามประเมินผลในส่วนของมิติภายใน ด้านการพัฒนาองค์การด้วยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ และตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)  ผ่านระบบออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐจึงต้องยึดถือความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ การสำรวจความพึงพอใจจึงมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการดังกล่าวเพื่อนำไปวางแผนการพัฒนาองค์การ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การ และปรับกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป นอกเหนือจากการสำรวจผ่านระบบออนไลน์โดย สำนักงาน กพร. แล้ว หน่วยงานภาครัฐมีความจำเป็นที่จัดการสำรวจขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุด้วย

การใช้นวัตกรรมใหม่ผ่าน Cloud-based ไปใช้สร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามออนไลน์

การจัดการสำรวจในองค์การสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่สามารถที่มีประสิทธิภาพสูงคือการจัดเป็นลักษณะของการตอบออนไลน์ขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดกระดาษด้วยแล้ว จะยังสามารถทราบผลการสำรวจได้แบบ Real-Time ไม่ต้องมีกระบวนการการลงรหัส คีย์ข้อมูลเข้า หรือตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด

SurveyCan เป็นระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ในลักษณะ Software as a Service ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง เผยแพร่ และดูผลสรุปได้ผ่านบน Cloud ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ระบบได้ผ่าน Web Application เพียงเชื่อมต่อ Internet ก็สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้องค์กร

  • ไม่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อซอฟท์แวร์ในราคาที่สูงมาติดตั้ง
  • ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  • ไม่จำเป็นต้องจัดสรรบุคลากรด้าน IT มาดูแลระบบ
  • สามารถลดต้นทุนในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างมาก

การนำ SurveyCan ไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ

นอกจากการนำไปออกแบบและสร้างแบบสำรวจขึ้นมาใช้ในองค์เองแล้ว SurveyCan สามารถตอบโจทย์การนำไปออกแบบให้รองรับการสำรวจแยกเป็น ‘ระดับความเห็น’ และ ‘ระดับความสำคัญ’ ในหัวข้อต่าง ๆ ลักษณะเดียวกันกับของ สำนักงาน กพร. ด้วย (รูปแบบอาจจะต่างกันแต่สามารถรองรับการสำรวจไม่ต่างกันเนื่องแบบออนไลน์จะไม่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ ทำให้การออกแบบนั้นง่ายต่อการตอบได้มากขึ้น) ตัวอย่างการออกแบบการสำรวจการพัฒนาองค์การด้วย SurveyCan ตามลิงค์ด้านล่างนี้

 http://www.surveycan.com/survey103400

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถปรับแต่งรูปแบบ สีสัน ใส่โลโก้ ให้เป็นลักษณะขององค์กรได้โดยง่าย SurveyCan สามารถช่วยท่านสร้างแบบสอบถามลักษณะเดียวกันนี้ได้โดยง่าย

จากกระดาษ …..

แปลงมาเป็นแบบ online ……

กรณีศึกษากับการใช้ SurveyCan ในหน่วยงานภาครัฐ

กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้ให้ข้าราชการทุกคนเข้าร่วมรับฟัง และในระหว่างการประชุมได้จัดให้มีการทำการสำรวจการพัฒนาองค์การตามตัวชี้วัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุของความไม่พึงพอใจในแต่ละหัวข้อเพื่อจะได้นำมาจัดทำเป็นแผนการพัฒนาองค์การต่อไป กรมการบินพลเรือนได้เลือกใช้การสำรวจแบบออนไลน์เพื่อความสะดวกและให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว

ผลของแบบสำรวจสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต่อได้ในทันที ไม่จำเป็นต้องมีช่วงเวลาหยุดไปนำเข้าข้อมูลแต่อย่างใด

หากท่านคิดว่า SurveyCan จะมีส่วนช่วยท่านและหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อมาได้ที่ support@surveycan.com หรือ โทร. 02-583-9992 # 1516 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หรือเริ่มใช้ได้ด้วยตนเองที่ http://www.surveycan.com/


Comments are closed.